Winners Bracket
Round 1
[2021-03-14]

[1] yeti vs tautheory (3-0)
 

Game info

37:4 @ bravado
31:2 @ toxicity
41:-1 @ catalyst
 
[2] RealSyrical vs Moksha (0-3)
 

Game info

10:42 @ bravado
21:24 @ aerowalk
9:20 @ ztndm3
 
[3] Profanum vs scott (3-0)
 

Game info

49:1 @ monsoon
48:2 @ catalyst
68:6 @ ztndm3
 
[4] EGGE vs Magnum_ (3-0)
 

Game info

16:5 @ monsoon
16:2 @ shifter
21:4 @ catalyst
 

Round 2
[2021-03-21]

[1] yeti vs Moksha (3-0)
 

Game info

39:0 @ bravado
21:12 @ aerowalk
21:14 @ ztndm3
 
[2] Profanum vs EGGE (3-0)
 

Game info

35:-1 @ monsoon
21:12 @ catalyst
27:11 @ bravado
 

Round 3
[2021-04-04]

[1] yeti vs Profanum (3-0)
 

Game info

24:-1 @ ztndm3
21:5 @ monsoon
20:2 @ bravado2020
 

Grand Final

[1] yeti vs Profanum


Losers Bracket
Round 1
[2021-03-21]

[1] tautheory vs RealSyrical (3-2)
 

Game info

3:32 @ bravado
23:9 @ catalyst
5:9 @ bravado
14:9 @ ztndm3
17:9 @ toxicity
 
[2] scott vs Magnum_ (1-3)
 

Game info

13:24 @ catalyst
19:4 @ monsoon
6:29 @ aerowalk
10:17 @ bravado
 

Round 2
[2021-03-28]

[1] EGGE vs tautheory (3-0)
 

Game info

27:1 @ monsoon
27:9 @ aerowalk
29:2 @ catalyst
 
[2] Moksha vs Magnum_ (3-0)
 

Game info

23:5 @ ztndm3
25:3 @ shifter
14:13 @ aerowalk
 

Round 3
[2021-04-04]

[1] EGGE vs Moksha (2-3)
 

Game info

18:12 @ aerowalk
18:26 @ bravado
9:24 @ catalyst
9:23 @ shifter
26:14 @ ztndm3
 

Round 4

[1] Profanum vs Moksha (3-2)
 

Game info

13:22 @ aerowalk
18:15 @ catalyst
18:10 @ shifter
13:22 @ ztndm3
23:8 @ monsoon
 

0.017813s